پل استار http://poulstar.com/ موسسه شتاب دهی استعداد و آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان Mon, 15 Jun 2020 12:48:07 +0000 fa-IR © 2019 پل استار موسسه شتاب دهی استعداد و آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان پل استار موسسه شتاب دهی استعداد و آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان پل استار info.poulstar@gmail.com clean http://poulstar.com/wp-content/uploads/2019/12/1.jpg پل استار http://poulstar.com/ https://wordpress.org/?v=5.4.2 صدای مشاور: توضیحات دوره را گوش کنید http://poulstar.com/podcast/%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ Wed, 15 Jan 2020 10:34:03 +0000 z jamali https://poulstar.com/?post_type=podcast&p=8892

]]>
clean no 3:41 z jamali
صدای مشاور: توضیحات محصول را گوش کنید http://poulstar.com/podcast/%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ Sun, 12 Jan 2020 10:20:27 +0000 z jamali https://poulstar.com/?post_type=podcast&p=8438 کارآمد

]]>
clean no 1:00 z jamali
صدای مشاور: توضیحات دوره را گوش کنید http://poulstar.com/podcast/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa/ Tue, 24 Dec 2019 07:56:08 +0000 z jamali http://poulstar.com/?post_type=podcast&p=7508

]]>
clean no 2:21 z jamali