نظر مادر مرآت یوسفی

نظر مادر مرآت یوسفی در رابطه با موسسه پل استار؛ موسسه شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان؛ مبتکر شتابدهی مهارت و موفقیت