نظر مادر کامیار حنانی صفت

نظر مادر کامیار حنانی صفت در مورد موسسه پل استار و دوره های آموزشی و تأثیر آن بر روند پیشرفت فرزندش می گوید.