پیش شتابدهی استعداد

برگزاری دوره های پیش شتابدهی استعداد در کمپین مهارت به همراه دوره های شتابدهی استعداد

آکادمی شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان پل استار