برنامه نویسان ساحران آینده هستند

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

لزوما یادگیری یک زبان برنامه نویسی به این معنی نیست که شما در آینده قرار است برنامه نویسی را بعنوان شغل خود برگزینید. با تحلیل شرایط، بهره گیری از خلاقیت و به پشتوانه هوش هیجانی و شتابدهی استعداد تمام غیرممکن ها به آسانی با نوشتن چند کد ساده در دستان شماست.