برنامه نویسان ساحران آینده هستند

5 ژوئن 2018

لزوما یادگیری یک زبان برنامه نویسی به این معنی نیست که شما در آینده قرار است برنامه نویسی را بعنوان شغل خود برگزینید. با تحلیل شرایط، بهره گیری از خلاقیت و به پشتوانه هوش هیجانی و شتابدهی استعداد تمام غیرممکن ها به آسانی با نوشتن چند کد ساده در دستان شماست.