بازی سازی و برنامه نویسی جایگزین خرید اسباب بازی

30 آوریل 2018

خرید انواع اسباب بازیهای سرگرم کننده که جنبه آموزشی نیز داشته باشند در صدر فهرست خرید والدین قرار میگیرد. اما با توجه به رشد و نشر سریع دانش نبایداز اهمیت خلاقیت در زندگی کودک و نوجوان غافل باشیم. دیگر خرید تصمیمی منطقی به نظر نمیرسد. باید زمینه شتابدهی استعداد و بازی سازی را برایشان فراهم آوریم.