[ صدای مشاور_شماره ۶ ] توانایی کارتیمی می‌تواند بر کیفیت ارتباطات تاثیرگذار باشد ؟؟

۲۴ تیر ۱۳۹۷

توانایی کارتیمی می‌تواند بر کیفیت ارتباطات تاثیرگذار باشد و نتایج بهتری حاصل کند.
کسب این مهارت برای کودکان و نوجوانان مزایای بسیاری به همراه دارد