ارتقاء روحیه کارآفرینی و کارگروهی

17 می 2018

کارآفرینی و توانایی کارگروهی از جمله عوامل مهمی ست که در آینده کودکان تاثیر بسزایی خواهد داشت. چراکه کارآفرینی می‌تواند منجر به ثروت‎آفرینی و کسب ارزش اجتماعی گردد و هم‌سو باآن هر فردی باید توانایی تعامل،برقراری ارتباط و کارگروهی با سایر افراد را دارا باشد. این تفکر ریشه در آموزش فرد از سنین پایه دارد که در مدارس ایران به این اصل توجه نمی‌شود و نهادهای آموزشی صرفا به تقویت سواد علمی دانش‌آموزان می‌پردازند نه سواد اجتماعی. پل‌استار با بستر سازي و آموزشهاي ارزشمند این فرصت را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار خواهد داد تا در کنار همسالان خود با همفکری و همکاری به نتایجی ارزشمند نایل آیند.