ارتقاء مهارت های ارتباطی و اجتماعی

17 می 2018

ارتباطات جزء جدایی‌ناپذیر زندگی ماست و مهارت‌های ارتباطی را می‌توان به مثابه‌ی مهارت‌های زندگی انگاشت،چراکه تعامل با دیگر افراد بخش مهمی از زندگی ما را تحت شعاع قرار می‌دهد.یادگیری این مهارت برای کودکان و نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا آینده شغلی آنان را تحت تاثیر قرار داده،بر اعتماد‌ به نفسشان افزوده و جلب احترام سایر افراد را به همراه دارد.موسسه پل‌استار با بکارگیری شیوه‌های علمی و آموزشی و ترغیب دانش‌آموزان به ارائه کلاسی،کارگروهی، اجرای استندآپ مربی و ایجاد تعامل و همدلی موجب رشد مهارت ارتباطی و اجتماعی در آنان خواهد شد.