کارایی نیمکره های چپ و راست مغز

10 مارس 2019

کارایی نیمکره های مغز

انسانها  از این نظر که کدام نیمکره مغزشان بر افکار و پردازش اطلاعات مغزشان سیطره دارد با یکدیگر تفاوت دارند. اکنون به تفاوتهای دو نیمکره مغز می پردازیم:

نیمکره راست:
– دیداری ـ تمرکز بر تصاویر و الگوها
– درک مستقیم و شهودی ـ پیروی از احساسات
– حافظه تصویری ـ توسط یادداشت ویا ترسیم موضوعات می توان آنها را به خاطر سپرد.
– پردازش افکار بطور همزمان صورت می گیرد.
– اطلاعات را به یکدیگر ارتباط می دهد.
– ابتدا به کلیات و سپس به جزییات می پردازد.
– سازمان نیافته می باشد.
– تداعی آزاد دارد.
– بسیار در جستجوی استدلال بوده و به دنبال علل قوانین می باشد.
– فاقد حس زمان می باشد.
– در تلفظ ویافتن واژه ها مشکل دارد.
– در الویت بندی مشکل دارد. تکانشی و بدون اندیشه اقدام به کاری می کند.
– هنگام صحبت کردن دستان خود را حرکت می دهد.
– به چگونگی بیان سخنی توجه می کند و نه به مضمون آن.

نیمکره چپ:
– شفاهی ـ تمرکز بر واژه ها، نماد ها و ارقام
تحلیل گر ـ پیروی از منطق.
– برای بخاطر آوردن از واژه ها سود می برد ـ اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد.
– پردازش افکار بطور متوالی و ترتیبی صورت می گیرد ـ مرحله به مرحله
– استنتاج منطقی از اطلاعات به عمل می آورد.
–  بتدا جزییات را بررسی کرده و سپس به کلیات دست می یابد.
– بسیار سازمان یافته می باشد.
– علاقه مند به تهیه فهرست و برنامه ریزی
– معمولا بدون تحلیل و کورکورانه از قوانین تبعیت می کند.
– در پیگیری و حفظ زمان کار آمد است.
– تلفظات و فرمولهای ریاضی به سهولت به خاطر سپرده می گردند.
– از مشاهده اشیا لذت می برد.
– از پیش برنامه ریزی می کند.
– هنگام سخن گفتن به ندرت از اشارات و حرکات دست استفاده می کند.
– به مضمون سخن توجه می کند و نه به چگونگی بیان آن.

تفاوتهای مغز زنان و مردان:
– سلولهای مغزی در مردان ۴% بیشتر از زنان می باشد. مغز مردان ۱۰۰ گرم سنگین تر از مغز زنان می باشد.
ارتباطات میان سلولهای مغزی در زنان بیشتر از مردان می باشد.
– انتقال اطلاعات میان دو نیمکره مغز در زنان با سرعت بیشتری انجام می گیرد.
– زنان تقریبا به هر دو نیمکره مغزشان دسترسی دارند اما مردان عمدتا از نیمکره چپ مغزشان استفاده می کنند.
– طول نخاع در مردان اندکی طویل تر از زنان می باشد.

منبع  : پزشکان بدون مرز