چگونه مغز دنیای اطراف را درک میکند؟

12 مارس 2019
مطالعات نشان می دهند که ما چگونه از طریق تقسیم دقیق کار میان سلول های مغز، جهان اطرافمان را درک می کنیم. به گزارش نوروبیولوژیست های دانشگاه کالیفرنیا پرده از رازی که مدتها ناشناخته مانده بود برداشته اند مبنی براینکه چگونه مغز بوسیله میلیون ها نورون از سراسر بدن اطلاعات موجود در پالس های الکتریکی ارسال شده به آن را درک می کند.

بررسی های گروه تحقیقاتی دانشگاه کلیفرنیا نشان می دهد که چگونه نورون ها ، یا سلول های عصبی موجود در مغز، پیش از تصمیم گیری در باره نحوه پاسخ، اطلاعات را طبقه بندی می کنندد برای مثال، نور، صدا و بوی دریافتی توسط اندام های حسی ما به یک کد ساخته شده از یک سری ایمپالس های الکتریکی که در طول نورون ها از سراسر بدن به مغز حرکت می کنند، تبدیل می شوند.

اطلاعات در باره شروع و شدت یک محرک بنظر می رسد با تنظیم سرعت و توالی این ایمپالس های الکتریکی به مغز فرستاده می شودد این گروه تحقیقاتی دریافته است که نورون های مختلف در مغز برای پاسخ به قسمت های مختلف اطلاعات ، تخصیص داده شده اند .

طبق اظهار نظر سرپرست این گروه، تحقیق آنها نشان می دهد که کشف رمز حجم عظیم اطلاعاتی که به مغز ارسال می شود در هر نقطه زمانی ، نتیجه تقسیم کار بین نورون های تخصص یافته استد طبق اظهارات وی هر نورون دقیقا نوعی از اطلاعات را که قرار است پردازش کند برمی گزیند ، بیانگر این نکته که نورون فوق قابلیت انجام این پردازش را داردد بسیار شبیه به عملکرد یک موزیسین ارکستر که تنها آن بخش از علامت سمفونی که برای دستگاه موسیقی او نوشته شده ، می خواند.

این محققان با آزمایش برروی برش های مغز خرگوش که با شستشو در یک محلول مناسب حالت زنده خود را حفظ نموده بود ، متوجه شدند که برخی از سلول های عصبی تنها به اولین ایمپالس ارسالی پاسخ دادند، در حالیکه دیگر سلول های عصبی به ایمپالس های الکتریکی متعدد که در یک توالی خاص رسیدند، پاسخ دادندد طبق نظر آنها «در حالیکه برخی نورون ها تنها به شروع هر بسته اطلاعاتی پاسخگو بودند (که بعبارت دیگر یعنی درکی در این حد که: هی، یک خبری رسید)، دیگر نورون ها دقیقا درون بسته اطلاعاتی را نگریسته و نت ها را نواختند». هریک از این نورون های تخصص یافته مغزی ساختار بشدت منشعبی دارد در حالیکه بسیاری از نورون ها ی حامل اطلاعات حسی می توانند اتصالات را تشکیل دهند.

در هر لحظه هر یک از این نورون های تخصص یافته پیام های متعددی را از منابع مختلف دریافت می کنند اما تنها بطور انتخابی به اطلاعات خاص در باره سرعت یا توالی ایمپالس ها ئی که دریافت می کند، پاسخ می دهندد چرا تنظیم زمان بندی اطلاعات تا این حد مهم استد اطلاعات بینائی، لامسه، و شنوائی باید تطابق زمانی داشته باشندد اگر اینطور نبود، برای مثال شاید ما حرکت لب های شخص دیگر را قبل از شنیدن کلماتی که بر زبان می آورد درک می کردیم، مانند یک فیلم خارجی که بد دوبله شده باشد.

مغز همچنین نیازمند آن است که بداند چطور یک محرک را تقویت کند زیرا شدت آن بر عملی که باید انجام شود تاثیر می گذاردد مثلا اگر کفش ناراحتی را به پا کنید و در اثر آن پای شما تاول بزند، عدم توجه به آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

با ایجاد تاول فاصله بین ایمپالس های الکتریکی بعدی که به مغز می رسند کاهش یافته ، و به عبارت دیگر توالی آنها افزایش می یابد .

آنان معتقدند که حتی ممکن است یک «نورون اخطار» در مغز وجود داشته باشد که بواسطه تحریک پاسخ مناسب عضله برای فرار از محرک به ایمپالس های با فرکانس بالا پاسخ می دهدد این مطالعه روشن می سازد که مغز چگونه یک کد ساخته شده از ایمپالس های ا لکتریکی را می خواند ، تا درکی منطقی از جهان اطراف را ممکن سازد.

آنان می گویند کشف رمز زبان مغز به ما کمک می کند مبنای نورونی احساس و شناخت و اختلالات مربوط به آنها را دریابیمد محققان دانشگاه کالیفرنیا در مقاله خود همچنین زنجیره ای از مکانیزم های فیزیولوژیک را معرفی می کنند که باهمکاری با یکدیگر این امکان را فراهم می سازند که نورون های مغزی بطور انتخابی به یک الگوی خاص از ایمپالس های الکتریکی وارده پاسخ دهند.

ارتباط از طریق اتصالات بین نورون ها بیش از آنکه الکتریکی باشد ، شیمیائی است.

محققان دریافتند که روش های متفاوت رها ساختن و پاسخگوئی به مواد شیمیائی توسط هریک از نورون های مغزی، پاسخ های متفاوت آنها به اطلاعات وارده را توضیح دهدد آزمایشات این گروه بر هیپوکمپ ، ناحیه ای از مغز که در یادگیری حافظه مهم است، متمرکز بود اما آنها معتقدند که دیگر نواحی مغز ممکن است از همین اصول برای دسته بندی اطلاعات پیروی کنندد همچنین آنها اشاره می کنند که برش های مغزی ، یک سیستم ساده هستند و پیش از آنکه جزئیات دقیق تری از این طبقه بندی را دریابند تحقیق بیشتر مورد نیاز است .

البته سرپرست این گروه تحقیقاتی متذکر می شود که این تحقیق تنها تاحدی روشنگر مسئله است اما ما در نظر داریم این راه را تا انتها طی کنیم و دیگر طبقات سلول های عصبی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

منبع : سلامت 118