والدین آینده نگر فرزندان موفق

26 می 2018

موفقیت از ذهنیت و طرز تفکر شما که به آن اصطلاحا نگرش اطلاق می گردد نشئت می گیرد. با نگاهی به روند پیشرفت خانواده های موفق به وضوح مشاهده می کنید که نگرش و طرز تفکر تک تک اعضای خانواده پیشرونده و شتابدهنده استعداد در راستای دستیابی به موفقیت و کامیابی تعریف شده است، غالبا این نگرش توسط والدین به فرزندان آموزش داده می شود.

والدین آینده نگر فرزندان موفق

والدین آینده نگر فرزندان موفق

نتیجه بررسی ها و تحقیقات در خصوص ارزیابی شاخص های موفقیت فرزندان حاکی از اینست که فرزندانی که در ارزیابی ها امتیازات بالاتری بدست آورده اند در واقع به خانواده های تعلق داشته اند که والدین در خصوص موفقیت با فرزندان خود صحبت کرده اند، رموز کامیابی را با فرزندان خود در میان گذاشته اند، اهمیت اعتماد بنفس و داشتن روحیه خودباوری و پیشروی را توضیح داده اند و از فرزندانشان خواسته اند که صرفا به دانسته ها و اندوخته های خود بسنده نکنند، همواره به دنیال یادگیری و پیشروی باشند و سعی کنند همواره با مناعت طبع و رقابت سالم به دنبال پیشرفت و تحقق آرزوهای خود باشند. برای ایجاد نگرشی مثبت و پیشرو و تحقق شتابدهی استعداد کودک و نوجوان بی شک می بایست در دوره دبستان محقق گردد.

والدین آینده نگر فرزندان موفق

والدین موفق اهل علم اندوزی و مطالعه هستند، همواره در تلاش هستند تا در زمینه علوم اجتماعی، ارتباطی، مهارتی ، علمی و روانشناختی کودک دانش خود را ارتقا دهند. این دسته از پدر و مادر ها در عین حال زمینه مطالعه فرزندان خود را فراهم می سازند و آنان را در مسیر علم اندوزی، آموزش و پرورش حمایت می نمایند. چرا که بر این باورند شتابدهی استعداد و هدایت تحصیلی آگاهانه منجر به پیشرفت و موفقیت فرزندان در آینده می گردد.

والدین آینده نگر فرزندان موفق

نباید از این موضوع غافل باشیم که فرزندان سایه شما هستند که با دقت کارها و رفتار شما را رصد می کنند و در مواقع اضطراری و مشابه چون آینه عمل می کنند. فرزندان با تقلید و تکرار اموری از قبیل نحوه لباس پوشیدن، غذا خوردن، احوالپرسی و بسیاری از امور دیگر آهسته آهسته در مسیر رشد گام بر می دارند، سعی می کنند استقلال بیابند و قلمرو خود را مشخص نمایند. پس آگاه باشید اگر دوست دارید فرزندتان به شما و اطرافیانش احترام بگذارد، مودب باشد و آداب معاشرت را بدرستی بجا آورد از خودتان شروع کنید.