دانستنی های هوش

در آزمایشی که در سال 1993 انجام شد، پژوهشگران گزارش دادند دانشجویانی که به مدت چند دقیقه قبل از امتحان […]


هوش دیداری / فضایی این نوع هوش توانایی درک پدیده های بصری است. یادگیرنده‌های دارای این نوع هوش، گرایش دارند […]


خلاقیت یعنی چه؟ خلاقیت توانایی ایجاد ایده‌های تازه از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره استفاده کردن از ایده‌های موجود است.برخی […]


 واسانی (Vasani) می‌گوید ”جهانی که در آن زندگی می‌کنیم نامحدود است هنوز چیزهای زیادی هست که باید کشف شوند زیبائی‌هائی […]


میزان هوش همواره موضوعی مورد توجه بوده است. ارسطو معتقد بود آد‌م‌های باهوش صورتشان کشید‌ه است اما‎ آدم‌‌های سبک مغز […]