سیرکت میز | circuit maze

سیرکت میز یا کیت آموزشی معروف به پیچ و خم مدار، کودکان را با مدار های الکتریکی آشنا میکند و با استفاده از فلش کارت هایی که هرکدام شبیه به یک ماموریت خاص هستند، آنان را تشویق میکند یک مدار جدید را ساخته و درستی آن را امتحان کنند. سیرکت میز با استفاده از مفاهیم مدار های موازی و متوالی سعی در طراحی، ساخت مدار های الکتریکی ترکیبی از ساده تا پیشرفته را دارد تا بتواند کارگروهی، دقت، تمرکز و الگوریتم را به کودکان آموزش دهد. بستن هر مدار الکتریکی مراحلی دارد که باید هرکدام سر جای خود انجام بپذیرد . تحلیل مدارهای موازی و متوالی بی شباهت به مهمترین بخش برنامه نویسی یعنی الگوریتم نیست.