فیشر پرایس | fisher price

فیشر پرایس یک ربات کوچک و جالب است که از تعدادی بلوک هوشمند تشکیل شده است. هر بلوک ربات را به یکی از چهار جهت اصلی هدایت میکند و کودکان با چینش درست بلوک ها میتوانند به این ربات زیبا مسیر بدهند تا از نقطه شروع به سمت نقطه پایانی تعیین شده برسد. همچنین آنها باید تعداد بلوک ها را نیز محاسبه کنند. هدف اصلی فیشر پرایس درگیر کردن ذهن کوکان با محاسباتی است که ربات را به سمت مقصد درست هدایت میکند. آنچه فیشر پرایس روی آن تمرکز دارد کمک به یادگیری یکی از مفاهیم پایه ای برنامه نویسی یعنی الگوریتم با کمک لمس کردن مسائل از نزدیک و حل آنها با بازی کردن است.