استاد خلاقیت و موسس مجموعه مدارس خلاقیت در تهران

 • دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مدرس و مشاور کسب و کار
 • عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینان برتر کشور
 • داور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور
 • مدرس دوره هایMBA د انشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مدرس دوره های BLS دانشگاه شریف
 • مدرس دوره های MBA سلامت دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس دوره های MBA ‌و DBA در دانشگاه خوارزمی
 • مدرس دوره¬های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ها، کارخانه¬ها و سازمان¬ها
 • مشاور بازاریابی در شرکت ها و سازمان ها
 • مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارها
 • موسس ۵ مجموعه آموزشی با رویکرد خلاقیت و کارآفرینی