متخصص و طراح سرفصل های حوزه هوش مصنوعی

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ، ایران / مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مهر ۱۳۷۱) ـ تیر ۱۳۷۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ـ تهران ، ایران / کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش‌ماشین (مهر ۱۳۷۶) ـ آبان ۱۳۷۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ـ تهران ، ایران / دکتری تخصصی کامپیوتر گرایش هوش‌ماشین (۱۳۸۹)
استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه های دانشجویی
عضویت در کمیسیون تخصصی تالیف کتب درسی آموزش و پرورش
مسئول داوری کتابهای جشنواره ی رشد در زمینه ی کامپیوتر (۱۳۸۷)
کتاب های آموزش و پرورش (گرایش فنی و حرفه‌ای رشته کامپیوتر) – سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
ویراستاری علمی کتاب های آموزش و پرورش رشته کامپیوتر– سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
کتاب آمادگی کارشناسی ارشد زمینه‌ی مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات – سال ۱۳۷۸
کتاب پاسخ‌های آزمون ها و تست های کنکور کارشناسی ارشد – سال ۱۳۸۲
تالیف کتاب های جامع علمی کاربردی – سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
طراح سوالات کنکور مقطع کاردانی به کارشناسی – سال ۱۳۸۴و۱۳۸۵
تالیف کتاب های بانک اطلاعاتی – بسته های نرم افزاری ۲ و مبانی رایانه در شاخه ی فنی و حرفه ای
روش طراحی ساخت یافتهSSADM و ابزار شیءگرا UML