متخصص و طراح سرفصل های حوزه هوش مصنوعی

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران ، ايران / مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (مهر ۱۳۷۱) ـ تير ۱۳۷۶
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ـ تهران ، ايران / كارشناسي ارشد كامپيوتر گرايش هوش‌ماشين (مهر ۱۳۷۶) ـ آبان ۱۳۷۹
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ـ تهران ، ايران / دکتری تخصصی كامپيوتر گرايش هوش‌ماشين (۱۳۸۹)
استاد راهنما و مشاور پايان‌نامه هاي دانشجويي
عضويت در كميسيون تخصصي تاليف كتب درسي آموزش و پرورش
مسئول داوري كتابهاي جشنواره ي رشد در زمينه ي كامپيوتر (۱۳۸۷)
كتاب هاي آموزش و پرورش (گرايش فني و حرفه‌اي رشته كامپيوتر) – سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
ويراستاري علمي كتاب هاي آموزش و پرورش رشته كامپيوتر– سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
كتاب آمادگي كارشناسي ارشد زمينه‌ي مهندسي صنايع و فناوري اطلاعات – سال ۱۳۷۸
كتاب پاسخ‌هاي آزمون ها و تست هاي كنكور كارشناسي ارشد – سال ۱۳۸۲
تاليف كتاب هاي جامع علمي كاربردي – سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
طراح سوالات كنكور مقطع كارداني به كارشناسي – سال ۱۳۸۴و۱۳۸۵
تاليف كتاب هاي بانك اطلاعاتي – بسته هاي نرم افزاري ۲ و مباني رايانه در شاخه ي فني و حرفه اي
روش طراحي ساخت يافتهSSADM و ابزار شيءگرا UML