مدرس هوش مالی

نویسنده کتاب “چگونه هوش مالی کودکان را افزایش دهیم؟ راهنمایی برای والدین”
بنیانگذار و مدیر مسئول انتشارات بازی¬تا، یک قدم بزرگ و وبسایت آموزش مدیریت پول و هوش مالی
مدرس و نویسنده بیش از ۳۰ عنوان کتاب در زمینه هوش مالی کودکان و نوجوانان