دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی

  • دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی در سال ۹۶
  • انتخاب به عنوان چهره ماندگار آینده پژوهی جهان
  • انتخاب به عنوان آینده پژوه برتر جهان در سال ۲۰۱۳
  • عضو هیئت داوران ژورنال تخصصی آینده پژوهی SAGE
  • مدرس دوره بین المللی آینده پژوهی در اندیشکده جهان معاصر
  • نویسنده ده ها جلد کتاب
  • مشاور سازمان ها و مراکز دولتی و وزارتخانه ها در حوزه آینده پژوهی
  • مدرس دوره بین المللی آینده پژوهی در اندیشکده جهان معاصر