طراح و مدرس روش های نوین آموزشی

طراح روش های نوین تدریس ریاضی و علوم پایه
فعال و سخنران آموزشی و انگیزشی
سخنران ده ها همایش و سمینار
مدرس دوره های عزت نفس
مدرس دوره های تنظیم هیجان
مدرس دوره های مدیریت زمان
مدرس مهارت های دهگانه زندگی
مدرس دوره های روش مطالعه موفق
مدرس دوره های روانشناسی تنبلی