ثبت نام آنلاین

جزئیات قیمت دوره ها و ورکشاپ ها

هزینه ترم اول : 640 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 200 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه ترم اول : 1/360/00 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 200 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 380 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 190 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 450 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 200 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 340 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 170 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 320 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 150 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 420 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 200 هزار تومان ادامه ثبت نام

هزینه کل دوره : 210 هزار تومان | پیش پرداخت آنلاین : 100 هزار تومان ادامه ثبت نام