نظر مادر علی عیوضی

مادر علی عیوضی در مورد موسسه پل استار و دوره های آموزشی و تأثیر آن بر روند پیشرفت فرزندش می گوید.