آرات حسینی نابغه پنج ساله ایرانی در پل استار

یکی از مهم ترین راه های اصلی کشف استعداد فرزند ، شناخت علاقه او به فعالیت هاست. و همچنین تشویق و پرورش استعداد او یک عامل مهم شتابدهی می باشد. در سنین پایین با استفاده از محرک های محیطی می توان استعداد فرزند را پرورش داد. همان طور که واضح است استعداد و علاقه همگام با یکدیگر هستند. والدین آینده نگر به یاد داشته باشید *شناخت استعداد فرزندان از وظایف پدر و مادر است