استنداپ مربی ۳

سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت بلکه با مداومت و پشتکار حاصل می شوند.(ساموئل جانسون) منتخبین عزیز سومین رویداد استنداپ مربی پل استار شما همانند سایر گروه ها با حضور خود در جلسه بازبینی و اعتراض با بیان مستندات، از حقوق خود دفاع نمودید، اینک با توجه به بررسی های به عمل آمده نتایج به این شکل اعلام می شود: دو گروه برگزیده شده اند با عنوان: بهترین نوع ارایه از نگاه مخاطبین و بهترین موضوع از نگاه مخاطبین بهترین ها را برایتان آرزومندی