بازی نهنگ ابی

بازی آنلاین نهنگ آبی، آغازِ کزایی شیرین، برای پایانِ تلخ زندگی این بازی مراحل ۵۰ گانه دیوانه واری دارد و مرحله اخر منجر به خودکشی فرد می شود. متاسفانه طوری طراحی شده که روح و روان مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و او را وادار به انجام کارهای خطرامیز و ناشایست می کند.