ربات آموزشی فیشر پرایس

ربات آموزشی فیشر پرایس ؛ فیشر پرایس یک ربات کوچک و جالب است که از تعدادی بلوک تشکیل شده است ، هدف اصلی درگیر کردن #ذهن کودکان با محاسبات است