ربات برنامه پذیر دش | آموش مفاهیم برنامه نویسی

دش یک ربات برنامه پذیر است که کارآموزان مفاهیم اولیه برنامه نویسی را با کد نویسی و مشاهده عکس العمل آن در ربات می آموزند .برنامه نویسان با توجه به کد هایی که مینویسند ربات را از روی خانه ها عبور میدهند.هر چه قدر مسیر رد شده خانه های بیشتری داشته باشد امتیاز کسب شده بیشتر است.