مربی شو ۳ | پل استاری شوید…

تلاش فراوان کارآموزان پل استار برای آماده سازی جدید ترین رویداد ، مربیشو ۳ در رشت بعد از موفقیت امیز بودن بزرگترین استند اپ های کودکان و نوجوانان در دو دوره قبل در حال برگذاریست.