ناهنجار ترین رخداد نظام اموزشی

صحبت های میچیو کاکو فیزیکدان مشهور آمریکایی ژاپنی در رابطه با نظام آموزش ” سیستم نظام آموزشی نباید در پرورش خلاقیت و مهارت دانش آموزان ضعیف عمل کند. علم حفظ کردن اعداد و اشکال نیست