هوش مالی ؛ تضمین موفقیت کودکان در آینده

هوش مالی برای تضمین موفقیت کودکان در آینده نیاز ضروری است. آشنایی با پس انداز ، سرمایه گذاری و حتی شناخت پول از کودکی باید صورت گیرد ، به نظر شما مدرسه تا چه میزان روی هوش مالی کودکان تاثیر گذار است